Voor deze provinciale werkconferentie nodigen we ongeveer 60 mensen uit die vanuit hun werk en organisatie betrokken zijn bij talentontwikkeling. We hebben hiervoor een representatieve groep genodigden samengesteld, van verschillende disciplines, achtergronden, instellingen, fondsen en een aantal makers en beleidsmedewerkers. We nodigen deze mensen uit om mee te denken over nieuw te vormen beleid, vanwege hun expertise, rol en betrokkenheid bij talentontwikkeling op provinciaal en/of landelijk niveau.  

input kunstenplan 2017-2020

Het doel van de werkconferentie talentontwikkeling op 23 april: input voor een gezamenlijke visie en werkwijze waarmee we met talentontwikkeling in Brabant onderscheidend zijn. In zes werksessies werken we concreet aan en denken we over oplossingen, antwoorden en invulling van beleid voor talentontwikkeling. Er wordt aan verschillende thema’s en vraagstukken gewerkt, om in eerste instantie te komen tot bruikbare input voor het provinciale Kunstenplan 2017-2020. Dat is echter niet het enige doel van deze bijeenkomst. Deze bijeenkomst markeert ook het begin van een langetermijnambitie op het gebied van talentontwikkeling in Brabant. Provincie, werkgroep en bkkc willen daar graag iedereen deel van laten uitmaken. Daarnaast proberen we ook afstemming met de andere overheidslagen te realiseren. En laten we aan de mensen in het land graag zien hoe we er in Brabant over denken. We zijn ervan overtuigd dat we van elkaar kunnen leren. 

meer mensen betrekken

We realiseren ons dat er veel meer mensen betrokken zijn, of betrokken moeten worden bij (het vormen van beleid over) talentontwikkeling. Deze mensen brengen we in ieder geval op de hoogte van de uitkomsten van deze werkconferentie en worden betrokken bij en uitgenodigd voor het vervolgtraject.